ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 2
Uygulama 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 9011011 1 2 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) 0
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta
Dersin Koordinatörü Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi bölümü
Dersin İçeriği Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet,Mutlakiyet,Modernizm,Sosyalizm,Liberalizm,İnkılap ve Reform) / Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile KarşılaştırılmasıXIX-XX.y.y Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik yapısı/Gerileme ve Çöküş NedenleriXIX y.y. Osmanlı Devletinde Siyasal Olayların Genel Şeması ve Reform Hareketleri/ III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi/ II. Mahmut Dönemi ve Senet-i İttifak/ Tanzimat Dönemi/ I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar/ II. Meşrutiyet/ İttihat ve Terakki Dönemi/ Trablusgarp Savaş/ Balkan Savaşı/I. Dünya Savaşı.Fikir Akımları/Osmanlıcılık/İslamcılık/ Batıcılık/TürkçülükMondros Mütarekesi/Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler/ Ermeni Sorunu/Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum/ Mondros Mütarekesi/ Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleriKurtuluş Savaşı'nın Dönemlendirilmesi/ Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi/ Bölgesel Direniş Dönemi Kurtuluş Savaşı'nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi / Mustafa Kemalin İç ve Diş Siyasal yapıya İlişkin Tespit, Tahlil, Öngörü ve Planları/Kurtuluş Savaş'ının Siyasal Hazırlık Dönemi / Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması/ Amasya Bildirisi / Erzurum ve Sivas Kongreleri/ Misak-ı Milli/ TBMM'nin Açılması ,Yapısı ve Çalışmaları / Sevr AntlaşmasıKurtuluş Savaşı'nın Askeri Cepheleri / İç Ayaklanmalar / I.İnönü Savaşı / II.İnönü Savaşı / Sakarya Meydan Savaşı / Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz /Kurtuluş Savaşının Siyasal Gelişmeleri / Londra Konferansı / Mudanya Mütarekesi / Lozan Barış Antlaşması /
Dersin Amaçları
 1. Atatürk İlke ve İnkılapları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal,ekonomik,sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek
 2. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek
 3. Öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak
 4. Disiplinler arası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri,başta tarih olmak üzere farklı sosyal bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmak
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Atatürk İlke ve İnkılapları hakkında genel bilgilendirme ve tarih bilinci oluşturma, olaylara tarihsel perspektiften bakabilmek
 2. Genel ve kişisel tarih arasında bağlar kurarak kendini daha iyi ifade edebilmek için bilimsel tarihin sunduğu olanaklardan yararlanmalarını sağlamak
Dersin Kitapları / Notları
 1. Ders notu
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II YÖK yayını
 2. Ahmet Mumcu,Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi
 3. Suna Kili,Türk Devrimi
 4. Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi
 5. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk (Söylev)
 6. Ayferi Göze,Siyasal Düşünceler ve Yöntemler
 7. Suna Kili, Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli
 8. Suna Kili,Türk Devrim Tarihi
 9. Toktamış Ateş, Kemalizmin Özü
 10. Taner Kışlalı, Kemalizm Laiklik ve Demokrasi
 11. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri
 12. Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı
 13. Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu
 14. Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih
Ön Koşul Dersleri YOK
Ön Koşul Konuları YOK
Ödev ve Projeler Ara sınavlardan biri, araştırma ödevi olarak verilebilir.
Laboratuvar Deneyleri
  YOK
Bilgisayar Kullanımı YOK
Diğer Uygulamalar YOK
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet,Mutlakiyet,Modernizm,Sosyalizm,Liberalizm,İnkılap ve Reform) , Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması
2 XIX-XX.y.y Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik yapısı/Gerileme ve Çöküş Nedenleri
3 XIX y.y. Osmanlı Devletinde Siyasal Olayların Genel Şeması ve Reform Hareketleri, III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi, II. Mahmut Dönemi ve Senet-i İttifak, Tanzimat Dönemi, I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi
4 Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar, II. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Dönemi, Trablusgarp Savaş, Balkan Savaşı,I. Dünya Savaşı
5 Fikir Akımları,Osmanlıcılık,İslamcılık, Batıcılık,Türkçülük
6 Mondros Mütarekesi,Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler, Ermeni Sorunu
7 Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum, Mondros Mütarekesi, Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri
8 Kurtuluş Savaşı'nın Dönemlendirilmesi, Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi, Bölgesel Direniş Dönemi
9 Vize Haftası (I. vize)
10 Kurtuluş Savaşı'nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi , Mustafa Kemalin İç ve Diş Siyasal yapıya İlişkin Tespit, Tahlil, Öngörü ve Planları
11 Kurtuluş Savaş'ının Siyasal Hazırlık Dönemi , Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması, Amasya Bildirisi , Erzurum ve Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli, TBMM'nin Açılması ,Yapısı ve Çalışmaları , Sevr Antlaşması
12 Vize Haftası (II. vize)
13 Kurtuluş Savaşı'nın Askeri Cepheleri , İç Ayaklanmalar , I.İnönü Savaşı , II.İnönü Savaşı , Sakarya Meydan Savaşı , Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz
14 Kurtuluş Savaşının Siyasal Gelişmeleri , Londra Konferansı , Mudanya Mütarekesi
15 Lozan Barış Antlaşması

Düzenleyenler Unvan Ad Soyad Tarih 00.00.0000